fbpx

Нашият проект

„In the Mood All Together“ е организация, чиято мисия е социализацията на хора в неравностойно с хора в равностойно положение чрез танци, други спортно-културни дейности и образователни курсове. Крайната цел е създаването на притегателен център за интеграция, в който хората да намират общ език и условия за непринудена комуникация и да преодоляват различията помежду си.

Идейният проект на организацията предвижда в центъра паралелно да се развиват както стандартните курсове по танци, спортни занимания и чужди езици, така и адаптирани курсове за хора в неравностойно положение. Обхватът на предлаганите в центъра занимания постепенно ще се разширява, като се започне с областите, в които екипът има най-голям опит, а след това се развият и нови (в зависимост от интереса, посещаемостта и специфичните нужди на различните групи).

Нашият екип на практика е иноватор на световно ниво в преподаването на латиноамерикански социални танци за хора с нарушено зрение. Именно досега натрупаният ни опит е една от основните предпоставки идеята да бъде реализирана успешно, тъй като работата с хора в неравностойно положение изисква специални умения и подход от страна на преподавателите.

Очакваният краен резултат, заложен в нашия проект, е всички да имат достъп до дейностите и занятията, провеждани в центъра, и хората от различните групи да се социализират едни с други. За улесняване на тази комуникация ще се организират различни танцови събирания, уъркшопи и други културно-спортни дейности, в които участие ще могат да взимат всички посетители на центъра. По този начин ще се работи за постигане на пълноценно, устойчиво и дълготрайно взаимодействие между различните социални групи.